نخستین مجتمع دامپروری نهادهای ژنتیکی گاو سمینتال به بهره برداری رسید

وزیر جهاد کشاورزی گفت: به زودی تولید و تکثیر گاو سمینتال در کل کشور توسعه پیدا خواهد کرد و مشکلی که در تعادل عرضه شیر و گوشت داریم قطعا حل خواهد شد.