نخستین مجتمع دامپروری نهادهای ژنتیکی گاو سمینتال به بهره برداری رسید