جنبش تحریم اسرائیل حضور مقامات عربی در نشست ضد ایرانی نیویورک را محکوم کرد

جنبش مردمی «بایکوت و تحریم اسرائیل» حضور چندین شخصیت اماراتی، بحرینی و سعودی در کنفرانس صهیونیستی و ضد ایرانی «مقابله با خطرات ایران» در نیویورک آمریکا را به شدت محکوم کرد.