جنبش تحریم اسرائیل حضور مقامات عربی در نشست ضد ایرانی نیویورک را محکوم کرد