با انصراف شهباز نوژن البرز/ پدیده – نفت اولین بازی قطعی دور بعد