برابر استقلال تهاجمی بازی می کنیم/ باقری: انزلی‌چی‌ها هیچ وقت بازنده نیستند