پیروزی ایران مقابل شیراک با گلزن های مجهول

تنها خبری که از بازی ایران مقابل حریف ارمنستانی منتشر شده برد ۲ بر صفر مقابل شیراک است.