گولچ جواب درستی به ما نداد/ خوردبین: بدون ملی پوشان هم از همه بهتریم

محمود خوردبین سرپرست قدیمی پرسپولیس ،بدون هیچ پرده پوشی ، به نکات مهمی اشاره کرد .