گولچ جواب درستی به ما نداد/ خوردبین: بدون ملی پوشان هم از همه بهتریم