اعلام آمادگی عربستان برای پذیرش شرط های نفتی ایران