حفظ کرامت انسانی زمینه ساز تحقق امنیت و صلح پایدار/ جنگ‌های خاورمیانه زنگ خطری برای رهبران دینی جهان است

رئیس دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران گفت: حفظ کرامت انسانی زمینه‌ساز تحقق امنیت و صلح پایدار است.