حفظ کرامت انسانی زمینه ساز تحقق امنیت و صلح پایدار/ جنگ‌های خاورمیانه زنگ خطری برای رهبران دینی جهان است