صدها کارمند پاکستانی شرکت «سعودی اوجیه» عربستان را ترک می‌کنند

صدها کارمند پاکستانی شرکت سعودی اوجیه که اخیرا قرارداد همه کارمندان خود در پروژه مجتمع ملک فهد برای چاپ از قرآن کریم را فسخ کرده، به کشورشان باز می‌گردند.