صدها کارمند پاکستانی شرکت «سعودی اوجیه» عربستان را ترک می‌کنند