سامانه موشکی S-300 در رژه تهران به نمایش گذاشته شد+تصویر