نقشه‌ای ترسناک از کشورهای آلوده جهان + تصاویر

هوای آلوده و پرغبار نه تنها باعث سرفه و احساس کسالت می‌شود، که با نفوذ به حیاتی‌ترین ارگان‌های بدن و از کار انداختن آنها مرگ انسان ها را در پی دارد.