دانشگاهی که برای دانشجویان ولخرج می شود/ این دانشگاه برای دانشجویان بومی هم خوابگاه می دهد/

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این دانشگاهبه دانشجویان بومی استاناز نیمه مهر خوابگاه می دهد.