دانشگاهی که برای دانشجویان ولخرج می شود/ این دانشگاه برای دانشجویان بومی هم خوابگاه می دهد/