با روسیه هم سطح بودیم/ جاوید: به رویای نهایی ایران دست پیدا نکردیم