کرانچار : می خواهم به مربیگری ادامه دهم

سرمربی سابق تیم دیناموزاگرب کرواسی در جدیدترین مصاحبه خود عنوان کرد تمایل وی برای استراحت شایعه است.