هیچ زمانی دشمنی علیه اسلام و حق تا این حد نبوده است