ایرانپوریان در آستانه شکستن رکورد خودش

مدافع تیم تراکتورسازی در آستانه شکستن رکورد خودش قرار گرفته است.