با آمریکا به خاطر بدعهدی‌هایش در سطح بین‌الملل برخورد خواهد شد