تسهیلات ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ورودی های جدید

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این دانشگاه به دانشجویان بومی استان نیز از نیمه مهرماه خوابگاه اختصاص می دهد.