ادعای اسپورت بیلد/ رئال، بزرگترین مانع در راه تمدید اوزیل با آرسنال