بازگشت پرسپولیس پس از ۸۶۱ روز به حافظیه

تیم پرسپولیس پس از ۸۶۱ روز بار دیگر در ورزشگاه حافظیه به میدان خواهد رفت.