بازیگر کویتی هم از شوهرش کتک خورد و ویدیو منتشر کرد!