کوربین: فروش سلاح به جنایتکاران جنگی، از جمله عربستان را متوقف می‌کنم

رهبز حزب کارگر انگلستان در یک سخنرانی روز چهارشنبه گفت که در صورت رسیدن به سمت نخست‌وزیری این کشور، توقف فروش سلاح به جنایتکاران جنگی را با عربستان آغاز خواهد کرد.