«مقاومت» ادامه دارد، زیرا تنها گزینه ملت فلسطین است