بلغارستان برای انتخابات دبیرکلی سازمان ملل نامزد جدید معرفی کرد

دولت بلغارستان حمایت از نامزد پیشینش را پس گرفت و کاندیدای جدیدی را برای رقابت در انتخابات دبیرکلی سازمان ملل معرفی کرد.