بلغارستان برای انتخابات دبیرکلی سازمان ملل نامزد جدید معرفی کرد