قشقایی بدنبال ملی پوشان پرسپولیس

اکبری می گوید به بازی برابر پرسپولیس به دید یک دیدار تدارکاتی نگاه خواهند کرد.