غیبت کاظمی در تمرینات سیاه جامگان

فرهاد کاظمی برای دومین روز متوالی در تمرینات تیم سیاه جامگان شرکت نکرد.