آماده سازی لباس های نوزادان برای سوگواره شیرخوارگان حسینی – شیراز