توزیع کارت‌های تسهیلات ورزشی بین نمایندگان از سوی اداره رفاه مجلس بوده است