افزایش کمک رسانی به مردم سوریه با همکاری سازمان ملل