هوینس: رقیبان در فکر تحریک ریبری هستند

اولی هوینس از فرانک ریبری درخواست کرد تا در مقابل خطاها خویشتن داری بیشتری داشته باشد.