کشورهای خارجی تروریست‌ها در سوریه را به موشک گراد مجهز کردند