اجرای آزمایشی طرح رجیستری موبایل در مراحل پایانی به سر می برد