دادگاه نروژ اقامه دعوی اسنودن علیه این کشور را رد کرد

نروژ اجازه عبور آزاد و ایمن “ادوارد اسنودن” از کشورهای شمال اروپا را برای دریافت جایزه آزادی بیان نداد.