برنامه چین برای افزودن یوان به ارزهای ذخیره

واحد پول چین به زودی در لیست ارزهای ذخیره صندوق بین‌المللی پول قرار خواهد گرفت.