برمن به سرمربی ایرانی اطمینان می‌کند / ویزای سرمربیگری الکساندر نوری تمدید می شود