هرگونه عملیات در سرزمین سوریه بدون هماهنگی با حکومت سوریه غیر قابل قبول است