بهره برداری از خط تولید داروی "فینگولیمود" با حضور وزیر بهداشت در روسیه