پاسخ «اطلس مال» به ابهامات مطرح شده توسط سازمان میراث فرهنگی