وضعیت افراد دو تابعیتی در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است