شوروحال دیدار با پرسپولیس در شیراز/ اگر پرسپولیس باخت تعجب نکنید

شیراز همیشه از بهترین شهرهای ایران در تولید نیروی انسانی بوده است اما آنها سالهاست که شرایط مناسبی ندارند .