شهید شاطری خود را مدیون انقلاب می دانست

رئیس مرکز اسناد و انقلاب اسلامی گفت: شهید شاطری خود را مدیون انقلاب می دانست نه طلبکار آن، به همین جهت نسبت به انقلاب احساس بدهکاری می کرد