یک دشت پراز شهید/ویدئویی کشف شده ازاستخبارات صدام

ویدئویی کشف شده از استخبارات صدام (عملیات بدرسال۶۳) را مشاهده می کنید.