برای بازی با هف کرمان/ امیرحسین صادقی از لیست پیکان خط خورد